โรงเรียนบ้านห้วยล่วง

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

099-3956149

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยล่วง

b1
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2505
b2
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
b3
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2521
b4
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
b5
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2522
b6
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2560
b7
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
b8
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
b9
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542