โรงเรียนบ้านห้วยล่วง

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

099-3956149

บุคคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง
t1

นางเปรมทิพย์ รัตนคม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t2

นางสาวจิราวรรณ แก้วสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t3

นางสาวชุลีพร แซ่ตัน
ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

t4

นางสาวเกวลิน เพชรชนะ
ครูธุรการ

กลุ่มสาระ ฯ : –

t5

นางสาวณิชาภัทร สันคุ้ม
ครู (อัตราจ้าง)

กลุ่มสาระ ฯ : –