โรงเรียนบ้านห้วยล่วง

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

099-3956149

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยล่วง

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
2
1
อนุบาล 3
1
0
1
1
รวม อนุบาล
2
1
3
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
4
5
9
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
2
3
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
6
1
7
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
2
6
8
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
5
1
6
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
4
3
7
1
รวมประถม
22
18
40
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
19
43
8