โรงเรียนบ้านห้วยล่วง

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยล่วง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

099-3956149

director

นางเปรมทิพย์ รัตนคม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านห้วยล่วง

โรงเรียนบ้านห้วยล่วง  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๓  โดยผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในหมู่บ้าน  ชื่อเดิม โรงเรียนประชาบาลตำบลพรุพี  (บ้านห้วยล่วง)   ทะเบียนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่  สฎ ๖๕๒ เนื้อที่  ๓๗  ไร่  ๒๙  ตารางวา

          ทิศเหนือ         จด   ทางสาธารณประโยชน์

          ทิศตะวันออก   จด   น.ส.๓ ก  เลขที่  ๒๖๘๔ , ๑๓๙๑ , ๑๓๗๔

          ทิศตะวันตก     จด   เขตรถไฟ

          ทิศใต้             จด   น.ส.๓ ก  เลขที่ ๑๓๕๔ , ๑๓๕๕  

          คำขวัญโรงเรียนบ้านห้วยล่วง  ประพฤติดี มีวินัย  พลานามัย  สมบูรณ์  เพิ่มพูนวิชาการ ประสานงานชุมชน

    2.4  ระบบโครงสร้างการบริหาร (อาจเสนอแผนภูมิก็ได้)

            โรงเรียนบ้านห้วยล่วงได้แบ่งโครงสร้างงานออกเป็น  4  ฝ่ายงาน  คือ

                        1. งานบริหารวิชาการ  

                        2. งานบริหารแผนงานและงบประมาณ

                        3. งานบริหารทั่วไป

                        4.  งานบุคคล

วิสัยทัศน์

  “โรงเรียนบ้านห้วยล่วง  จัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ  มุ่งสร้างคนดี  มีคุณธรรม  นำความรู้สู่สากล  ปรับใช้เทคโนโลยีและดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

        พันธกิจที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

        พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมค่านิยมและคุณลักษะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สร้างความสำนึกในการเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

        พันธกิจที่ ๔ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างมีส่วนร่วม

        พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันที่เหมาะสม สร้างสรรค์ เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

        พันธกิจที่ ๖ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีขึ้น

เป้าประสงค์ (Goals)

       ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

       ๒. ผู้เรียนมรความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิกเห็นและแก้ไขปัญหา

       ๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

       ๔. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพและไกเมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

       ๕. โรงเรียนมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

 

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์